Những Tổ chức, Công ty tư vấn đã tham gia trong hoạt động của Chương trình DCE, 2006 – 2007

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (RIA III)

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (RIA III)
33 Đặng Tất, Vĩnh Hải - Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: +84 (0) 058 831138
Tên hợp đồng Tổ chức, Công ty Tư vấn
đã ký kết, thực hiện: Tư vấn Nuôi trồng thủy sản cho Hợp phần LMPA
Hợp phần: LPMA